Kilkenny

Fioda N.S./ Holycross N.S.
Kilkenny
1362
St Michael’s NS
Kilkenny
815
Bunscoil McAuley Rice NS
Kilkenny
77
St. John’s senior
Kilkenny
Holy cross national school
Kilkenny
Scoil Namoh Fiachra
Kilkenny
Julie Breathnach
Kilkenny
Presentation Primary School
Kilkenny
Alison Culleton
Kilkenny
Skeoughvosteen NS
Kilkenny